A Prohászka Mária Magdolna E.V. (a továbbiakban Szolgáltató) a jelen általános szerződési feltételekkel (a továbbiakban Ászf) tájékoztatja felhasználóit az általa nyújtott torna szolgáltatás igénybevételének feltételeiről:

A szolgáltatás tárgya: Online közzétett torna (a továbbiakban: Szolgáltatás)

A Szolgáltató adatai:

  • neve: Prohászka Mária Magdolna E.V.
  • székhelye: 1163 Budapest, Veres Péter út 51.,
  • adószáma: 41930564-1-42
  • telefonszáma: 06704080784
  • központi elektronikus levélcíme: info@zonawebshop.hu

I. AZ ÁSZF ELFOGADÁSA

1.1 A Szolgáltató Ászf szerinti szolgáltatásának igénybevételéhez a jelen Általános szerződési feltételek elfogadása szükséges. Az Ászf elfogadása a Szolgáltatás nyújtására működtetett honlapon a Felhasználó regisztrációja során történik, az űrlapon található, az Ászf elfogadására szolgáló négyzet bejelölésével. A sikeres regisztráció egyik előfeltétele az Ászf feltételeinek ezen módon elfogadása, amellyel a Szolgáltató és a Felhasználó között az Ászf szerinti szolgáltatási szerződés (a továbbiakban Szolgáltatási szerződés) jön létre. A Szolgáltatási Szerződés részét képezi a az adott Szolgáltatás oldalán a Szolgáltató által közölt tájékoztatás. A tájékoztatásban foglalt tilalmak ellenére igénybe vett Szolgáltatás miatt keletkezett károkért a Felhasználó felelős.

1.2 Abban az esetben, ha a Felhasználó az Ászf feltételeit a fenti módon nem fogadja el, a Felhasználó nem jogosult a Szolgáltatás igénybevételére, regisztrációra sincs lehetősége. Az Ászf elfogadását és a sikeres regisztrációt követően, a Szolgáltatási szerződés fennállása alatt az elfogadás visszavonására nincs lehetőség.

II. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK FOLYAMATA

2.1 Regisztráció

A Szolgáltatás honlapján az ott kért adatok megadásával történik. Az űrlapon kért adatok megadásával a regisztrációt végző személy hozzájárulását adja az adatai kezeléséhez.

2.2 A Szolgáltatási szerződés létrejötte, időtartama

Sikeres regisztrációval, az előfizetés teljesítésével a Szolgáltató és a Felhasználó között a Szolgáltatási szerződés határozatlan időre létrejön.

2.3 A Felhasználó elfogadja, hogy a fentiek szerint létrejött Szolgáltatási szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül. A Szolgáltatási szerződést a Szolgáltató elektronikus formában tárolja, a Felhasználó ahhoz a Szolgáltató honlapján – bejelentkezés után – hozzáférhet, azt elolvashatja, lementheti, kinyomtathatja. A Szolgáltatási szerződés létrejöttéről a Szolgáltató elektronikus úton, a Felhasználó regisztráció során megadott e-mail címére visszaigazolást küld a Felhasználónak, amely visszaigazolást a Felhasználó elolvashatja, lementheti, kinyomtathatja.

2.4 A Szolgáltatási szerződésre a magyar jog irányadó, arra az Ászf, illetve annak rendelkezése hiányában a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak. A Szolgáltatási szerződés magyar nyelven jön létre

2.5 A Szolgáltatás lényeges tulajdonságai, leírása Az online közzétett tornaórák alatt a Szolgáltató korábban felvett és élő sportórákat és egyéb életmód videókat közvetít, amit Felhasználó számítógépén keresztül nézhet, hallgathat.

A Szolgáltatás fajtái:

Videótár szolgáltatás: az előfizetési idő alatt a honlapon közzétett órák bármelyikén, mennyiségi korlátozás nélkül részt vehet a Felhasználó.

2.6 A Szolgáltatás igénybevételének technikai feltételei

Ahhoz, hogy a Szolgáltatást megfelelő minőségben tudja a Felhasználó igénybe venni, legalább az alábbi számítástechnikai eszközökkel és szolgáltatásokkal kell a Felhasználónak rendelkeznie:

– Videó nézésére alkalmas számítástechnikai eszköz kijelzővel (számítógép, laptop, tablet, okostelefon)

– A számítástechnikai eszközön elérhető Internet böngésző alkalmazás (pl. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Explorer, stb.)

– A számítástechnikai eszközön elérhető Internet kapcsolat, melynek sebessége az Interneten elérhető publikus videó nézését megfelelő minőségben lehetővé teszi (vezetékes, wifi vagy mobilhálózaton elérhető Internet)

– Működő, a számítástechnikai eszközbe épített vagy hozzá valamilyen adatátviteli közeggel (vezetékes, bluetooth, stb.) kapcsolt hangszóró

A Felhasználó internet előfizetésével járó fizetési kötelezettségekért, az előfizetési csomag jellemzőiből (pl. adatletöltési határok) fakadó esetleges többletköltségekért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik. A Felhasználó a Szolgáltatást az őt terhelő internet szolgáltatás jellemzőinek és díjainak ismeretében veszi igénybe.

2.7 A Szolgáltatás előfizetési díja, fizetési feltételek

A Szolgáltatás előfizetési díja a honlapon elérhető. A közzétett árak Áfá-t tartalmazó bruttó díjak, amelyeken felül a Felhasználót az igénybevétellel összefüggésben a Szolgáltató irányában egyéb költség nem terheli. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás díját egyoldalúan módosítsa a folyamatban lévő felhasználói igénybevételekre is kiterjedően. Amennyiben az árváltozással a Felhasználó nem ért egyet, a Szolgáltatást felmondhatja.

2.7.1 A Videótár szolgáltatás díja:

Egységdíj fizetendő, amelynek megfizetésével a Szolgáltatás harminc naptári napos igénybevételre jogosult a Felhasználó. Az igénybevételi időszak a kiválasztott előfizetési díj megfizetése napján kezdődik. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy az általa közölt előfizetési egységdíj havi összegével automatikusan megterheli az előfizetési idő lejártát követően a Felhasználó bankszámláját. Amennyiben a terhelés sikertelen, a Szolgáltatás automatikusan Felfüggesztésre kerül mindaddig, amíg Felhasználó a havidíjat meg nem fizette. A Felhasználó jogosult a Szolgáltatást a honlapon keresztül határozatlan időre felfüggeszteni. A felfüggesztési nyilatkozat a kifizetett előfizetési időszak lejárata napjától hatályos. Ez esetben a szerződése felfüggesztésre kerül regisztrációja törlése nélkül (Felfüggesztés), a Szolgáltató határozatlan időtartamig a szolgáltatási díj automatikus levonását is felfüggeszti. Határozatlan Felfüggesztésnél akkor kerül újbóli levonásra a szolgáltatási díj, ha a Felhasználó újraindítja a fizetést. Az előfizetési díj fizetésének újrakezdésével a Szolgáltatás ismét aktívvá válik. A Felfüggesztés időtartama alatt a Szolgáltatás nem vehető igénybe. A Felfüggesztés alatt a Szolgáltató a Felhasználó következő link útján előterjesztett kérésére törli a Felhasználó regisztrációját.

2.7.3.1 Bankkártyás fizetés biztonságos felületen: Online bankkártyás fizetés a OTP BANK ZRT – OTP Simple fizetési felületén.

A Felhasználó/Vevő tudomásul veszi, hogy a(z) Prohászka Mária Magdolna E.V. (A Szolgáltató székhelye: 1163 Budapest, Veres Péter út 51.) adatkezelő által a therooms.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 17-19.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

Számlázáshoz szükséges adatok: Vezetéknév; Keresztnév; Irányítószám; Város; Utca, házszám; Telefonszám; E-mail cím

Szállításhoz szükséges adatok: Vezetéknév; Keresztnév; Irányítószám; Város; Utca, házszám

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

2.7.3.2 Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.

Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen webshopban (therooms.hu) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Ön tranzakciónként hozzájárulása nélkül a Kereskedő által kezdeményezve történjenek.

Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a SimplePay nem fér hozzá. A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) elfogadása esetén a felhasználó jelzi, hogy a jelen tájékoztatót átolvasta, annak tartalmát tudomásul veszi és elfogadja.

2.8 A Szolgáltatás igénybevételének szabályai

2.8.1 A Szolgáltatást a regisztrált felhasználó egyszerre egy számítógépről a honlapon bejelentkezve tudja igénybe venni abban az időszakban, amikorra előfizetését teljesítette. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a regisztrációja és az előfizetési díja megfizetése napjától jogosult a Szolgáltatás igénybevételére.

2.8.2 A Szolgáltatás menetrendjét a honlapon a Szolgáltató előzetesen közzéteszi.

2.8.3 A Felhasználó az előfizetési díj megfizetésével jogosult az előfizetés időszakában meghirdetett online órák bármelyikén, mennyiségi korlátozás nélkül részt venni.

2.8.4 Felhasználó felelősséggel tartozik azért, hogy a Szolgáltatásból személyi jellegzetességeinek, egészségi, erőnléti állapotának megfelelő órát válasszon ki. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató óráin kizárólag saját felelősségére tud részt venni, a gyakorlatok végrehajtásával összefüggésben a Szolgáltató semmifajta felelősséggel nem tartozik. A Szolgáltató kizárja felelősségét a Felhasználó vagyonában beállott károk vonatkozásában, ideértve a károsult vagyonában beállott értékcsökkenést, az elmaradt vagyoni előnyt és a károsultat ért vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségeket.”

2.9 A Felhasználót megillető elállási jog, felmondási jog gyakorlása

2.9.1 A Felhasználó a regisztrációjától számított 14 naptári napon belül jogosult indokolás nélkül elállni jelen szerződéstől, illetve felmondani azt.

2.9.2 Ha a Felhasználó az elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni elektronikus úton az alábbi címre: Prohászka Mária Magdolna E.V. info@zonawebshop.hu ).

2.9.3 Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének (sikeres regisztráció) napjától számított 14 naptári nap elteltével jár le. A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/ felmondási nyilatkozatát.

2.9.4 Az elállás/felmondás joghatásai

Ha a Felhasználó a fentiek szerint, az ott megadott határidőn belül eláll a szerződéstől, a Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül visszatéríti a Felhasználó által megfizetett teljes összeget a Felhasználó bankszámlájára történő átutalással. Amennyiben a sikeres regisztrációval együtt megfizetett szolgáltatási díjjal a szerződés igénybevétele is megkezdődik, és a Felhasználó az előzőek szerinti felmondási jogával él, az igénybevett Szolgáltatás (napok szerint számított) időarányos díját köteles a Felhasználó megtéríteni a Szolgáltatónak. Az elállási jog, felmondási jog gyakorlására a Felhasználó jelen dokumentum végén mintanyilatkozatot talál.

2.10 Illetéktelen felhasználás tilalma

2.10.1 A Felhasználó a Szolgáltatást kereskedelmi céllal nem jogosult igénybe venni, arról, ilyen céllal felvételt nem készíthet, azt nem adhatja át harmadik személynek, illetve köteles tartózkodni mindezek lehetővé tételétől.

2.10.2 A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Szolgáltatás elnevezései, felépítése, módszertana a Szolgáltató saját fejlesztésű szellemi terméke, ezért annak, illetve részleteinek a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélküli üzleti célú felhasználása, lemásolása tilos, a tilalom megsértőjével szemben a Szolgáltató jogos igényének érvényesítéséhez szükséges jogi lépéseket megteszi, a megsértővel szemben kártérítési igényét érvényesíti, a tiltott felhasználást nyilvánosságra hozza.

2.11 Vegyes rendelkezések

2.11.1 A Szolgáltató Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete, General Data Protection Regulation, a továbbiakban GDPR) előírásainak megfelelő adatkezelési tájékoztatója mindenkor elérhető a Szolgáltató honlapján.

2.12 Panaszkezelés, szavatosság Amennyiben a nyújtott Szolgáltatással kapcsolatban a Felhasználónak észrevétele, kérdése, kifogása van, a Szolgáltatóval a info@zonawebshop.hu címen közölheti. Írásban közölt panasz esetén a Szolgáltató 30 napon belül kivizsgálja a felhasználói kifogást és annak eredményéről tájékoztatja a Felhasználót. Tájékoztatja a Felhasználót, hogy fogyasztói jogvita esetén a Felhasználó a lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez is fordulhat. A Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben a Felhasználó kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

a) kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Felhasználónak okozott érdeksérelmet; vagy

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Felhasználónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Felhasználó felelős. A Felhasználó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

Budapest, 2021. január 09.

III. ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI NYILATKOZATMINTA (MELLÉKLET)

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza emailen az info@zonawebshop.hu címre)